EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS
Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
                                 19. - 21. September 2018

26. september 2018 - FOTOGALÉRIA TOP 2018

17. september 2018 - Časový harmonogram konferencie TOP 2018

21. august 2018 - Predĺženie termínu pre zaslanie abstraktu do 3. 9. 2018

všetky aktuality
Vážené dámy, vážení páni,
Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a zelenej ekonomiky kladie stále väčší dôraz na efektívne zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného ročníka TOP 2018 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu výrobkov

Záštitu nad konferenciou prevzali
minister životného prostredia Slovenskej republiky, László Sólymos
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer

Konferencia je zameraná na tematické okruhy
 1. Nástroje prevencie pri ochrane životného prostredia 
  - legislatíva EU/SR 
  - obehová ekonomika 
  - recyklujúca spoločnosť 

 2. Zber, triedenie a úprava odpadov 

 3. Recyklácia odpadov 
  - triedené odpady (papier, sklo, plasty, organické odpady, kovy, elektrický a elektronický odpad, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky, odpadové oleje, staré vozidlá) 
  - priemyselné odpady (trosky, popoly, stery, kaly, úlety, škvára, a podobne) 
  - všeobecné odpady 

 4. Energetické zhodnocovanie odpadov 
  - biopalivá (tuhé, kvapalné plynné) 
  - pôdohospodársky odpad 
  - komunálny odpad 

 5. Zneškodňovanie odpadov

Rokovacie jazyky
slovenský, český, anglický jazyk


Cena TOP 2018
Organizačný výbor vyhlasuje 19. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách:

- Environmentálna technológia
(do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia –hodnotí komisia rektora STU)

- Progresívna idea (do súťaže sú automaticky zaradené príspevky uverejnené v zborníku a prednesené na
konferencii - hodnotí komisia ministra ŽP SR)

- Študentská práca (do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 10. 09. 2018 - hodnotí komisia Zväzu automobilového priemyslu
Sponzori            
Prihlásenie

Email:          

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo