Abstrakty

prof.Ing. Andrea Miškufová PhD.

, Technická Univerzita v Košiciach

Ing. Jan Čermák Ph.D.

, ERC-TECH a.s.

Ing. Dušan Klein

, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Ferdinand Gach

, Považská cementáreň, a.s.,

Ing. Hedviga Horvathova PhD.

, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Iveta Onderová PhD.

, Strojnícka Fakulta STU v Bratislave

Ing. Jakub Klimko

, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Jana Pirošková PhD.

, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Juraj Ondruška PhD.

,

Abstrakt:

Chýbajúca príloha

Prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD.

, Strojnícka fakulta STU Bratislava

doc. Ing. Lýdia Sobotová PhD.

, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Marcela Pokusová

, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing Marcin Jewiarz PhD

, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej ZARZĄD GŁÓWNY

Ing Marek Wróbel PhD

, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej ZARZĄD GŁÓWNY

Ing. Gréta Maruškinová PhD.

, ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Ing. Miloš Matúš PhD.

, Slovak University of Technology in Bratislava

Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING

, FŽP UJEP

Doc. RNDr. Miroslava Blažková PhD.

, Universita J.E.Purkyně

Miljan Šunjević

, Faculty of Technical Sciences

doc. Ing. Radoslav Sovják Ph.D.

, Czech Technical University in Prague

prof. Ing. Tomáš Havlik DrSc.

, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach

doc., Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.

, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Ing. Věra Křeníková

, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Prof. Ing. Stanislav Veselý CSc.

, Ekol, spol. s r. o.

Ing. Viliam Čačko PhD.

, STU v Bratislave, Strojnícka Fakulta

Dôležité termíny

  • Do 26.4.2019 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 29.4.2019 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 01.5.2019 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 10.5.2019 – záväzná prihláška
  • Do 10.5.2019 – platba

Poplatky

Príspevky s účasťou
do 30.4.2019 300,- €
od 1.5.2019 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 15052019

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Panorama Resort.

Email: prevadzka@hotelpanorama.sk
recepcia@hotelpanorama.sk

Telefón: +421 52 426 33 11
+421 911 523 036

Top