Program

Vážení účastníci,
na základe epidemiologickej situácie sa organizačný výbor konferencie TOP 2020 rozhodol, že konferencia TOP2020 sa bude konať v obmedzenom režime a to aktívne (prezenčná účasť) len pre členov združenia UNIVNET a s možnosťou publikovania (abstraktov v zborníku abstraktov, príspevkov vo vybraných časopisoch) pre všetkých registrovaných účastníkov konferencie TOP2020.

1. Konferencia sa bude konať v obmedzenom režime len v dňoch 1. – 2. 10. 2020
2. Podmienkou publikovania je úhrada zníženého vložného 200,-€.

PROGRAM KONFERENCIE TOP2020
1.október 2020 (štvrtok)
11:30 Registrácia
12:00 – 13:30 Obed
14:00 – 18:00 Rokovanie združenia UNIVNET
19:00 Večera

2.október (piatok)
7:00 – 8:30 Raňajky
9:00 – 11:00 Rokovanie výkonného výboru združenia UNIVNET
12:00 Obed

Dôležité termíny

  • Do 15.8.2020 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 22.8.2020 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 25.9.2020 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 14.9.2020 – záväzná prihláška
  • Do 25.9.2020 – platba

Poplatky

Z dôvodu možného zhoršenia epidemiologickej situácie a zmeny formy konferencie na online, bude účastnícky poplatok zmenený na 200 EUR, rozdiel bude vrátený na účet, z ktorého ste uhradili poplatok

Príspevky s účasťou
do 15.8.2020 300,- €
od 16.8.2020 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 300920

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie je zabezpečené ubytovanie v Alexandra Wellnes Hotel.

Účastníci si ubytovanie rezervujú pri registrácií

Ubytovanie si účastníci konferencie hradia samostatne.
Ubytovanie nie je súčasťou vložného

Top