15. - 17. máj 2019

Hotel PANORAMA RESORT****
Vysoké Tatry-Štrbské Pleso, Slovensko

Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministra životného prostredia SR a Rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

„Prostredie zajtrajška je zrkadlom recyklácie, ktorú robíme dnes“

Vážené dámy a páni,

Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a zelenej ekonomiky kladie stále väčší dôraz na efektívne zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného ročníka TOP-2019 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu výrobkov.

Záštitu nad konferenciou prevzali

Minister životného prostredia SR a Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Konferencia je zameraná na tematické okruhy

  • 1.Nástroje prevencie pri ochrane životného prostredia

Legislatíva EU/SR, ZOO, IPKZ, EMS/EMAS, BAT, Manažment v odpadovom hospodárstve, Predchádzanie vzniku odpadov…

  • 2.Spracovanie priemyselných odpadov

Úlety a kaly z výroby železa a ocele, trosky z výroby železa a ocele, úlety a kaly z pretavovania medeného šrotu, trosky z pretavovania medeného šrotu, hlinikarské stery, stery a popoly z pozinkovni, kaly z povrchovej úpravy kovov, škvary a popolčeky zo spaľovania, odpady z fyzikálneho a chemického prepracovania odpadov, priemyselne prepracovanie odpadných materiálov atď.

  • 3.Recyklačné technológie pre materiálové zhodnocovanie odpadov

Triedené odpady – papier, sklo, plasty, organické odpady, kovy, Technické odpady – elektrický a elektronický odpad, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky, odpadové oleje, staré vozidlá, Všeobecné odpady – komunálne odpady, stavebné odpady, gastro odpady, iné

  • 4.Energetické zhodnocovanie odpadov

biopalivá – tuhé, kvapalné, plynné…, pôdohospodársky odpad – biomasa, komunálny odpad…

Cena TOP 2019

Organizačný výbor vyhlasuje 20. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách:

 • Environmentálna technológia (do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia – hodnotí komisia rektora STU)
 • Progresívna idea (do súťaže sú automaticky zaradené príspevky uverejnené v zborníku a prednesené na konferencii – hodnotí komisia ministra ŽP SR)
 • Študentská práca (do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 10. 05. 2019 – hodnotí komisia Zväzu automobilového priemyslu)

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český a anglický jazyk

Vybrané príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch evidovaných v databázach SCOPUS a WOS.

Dôležité termíny

 • Do 10.04.2019 - zašlite abstrakt prednášky
 • Do 15.4.2019 - akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
 • Do 01.5.2019 - zaslanie prednášky (camera ready)
 • Do 10.5.2019 - záväzná prihláška
 • Do 10.5.2019 - platba

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Panorama Resort.

Email: prevadzka@hotelpanorama.sk
recepcia@hotelpanorama.sk

Telefón: +421 52 426 33 11
+421 911 523 036

partneri

Sponzori

Partneri

MEDIÁLNI PARTNERI

Top