Zoznam účastníkov

prof. Ing. Andrea Miškufová PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Ing. Anna Kochmanová PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Michal Benák

Slovzink, a.s.

Branislav Janek

CMK,s.r.o.

doc. Ing. Iveta Čabalová PhD.

Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Dušan Klein

FMMR TUKE

doc. Ing. Dušan Oráč PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Ing. Emília Bošiaková Šestáková

CMK,s.r.o.

1wwe5g z7k2dk 61it37 honp3o

1fsjho

Mgr. Henrich Hipča

ZAP SR

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.,

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

doc. Ing. Helena Hybská PhD.

Technická univerzita vo Zvolene

prof. Ing. Ivan Brezina CSc.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

Ing. Iveta Onderova PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing. Jakub Klimko

Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič PhD.

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Ing. Jana Pirošková PhD.

TUKE, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Ing. Jiří Balej CSc.

Universita Jana Evangelisty Purkyně

doc., Ing. Jozef Krilek PhD.

Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Juraj Ondruska PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

RNDr. Luboš Beňo

CMK,s.r.o.

Lýdia Sliacka

CMK,s.r.o.

doc.Ing. Lýdia Sobotová PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Marcela Pokusová

SjF STU v Bratislave

Ing. Marek Moravec PhD.

Technická univerzita, Strojnícka fakulta

Ing. Marek Patsch PhD.

Žilinská univerzita v Žiline

Mgr. Martin Šponiar PhD.

MŠVVaŠ SR

Ing. Martin Drozd

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

doc. Ing. Miloš Matúš PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Doc. Ing. Katarína Belanová PhD.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

Dr.h.c.mult.prof. Ing. MIroslav Badida PhD.

Technická univerzita, Strojnícka fakulta

Ing. Miroslav Horvat PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING

UJEP - FŽP

Ing. Matej Kuba

Saker s.r.o.,

3yyejs soc75t 6lugwb 86ayha

7op4we

Ing. Ondrej Chlebo PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing. Pavol Liptai PhD.

Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Pavol Ochotnický CSc.

Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Peter Križan PhD.

Strojnícka fakultu STU v Bratislave

Ing. Peter Pilát PhD.

Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Marek Potkány PhD.

Technická Univerzita Zvolen

prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.

Žilinská univerzia v Žiline

Ing. Róbert Szabó PhD.

MŠVVaŠ SR

Ing. Simona Hanzlíková

BILLA s.r.o.

prof. Ing. Stanislav Žiaran CSc.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing. Matej Šiculiak

OFZ, a. s.

Ing. Tibor Dzuro PhD.

Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Tomáš Havlik DrSc.

Technická univerzita v Košiciach

Assoc. Prof., Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.

University of Pardubice

Ing. Vojtech Bodnár

Eco-Global spol. s r.o.

Ing Viliam Čačko PhD

Strojnícka Fakulta STU

i2k8no r3n4s2 monmg3 3vrtle

e84opq

Dôležité termíny

  • Do 15.8.2020 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 22.8.2020 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 25.9.2020 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 14.9.2020 – záväzná prihláška
  • Do 25.9.2020 – platba

Poplatky

Z dôvodu možného zhoršenia epidemiologickej situácie a zmeny formy konferencie na online, bude účastnícky poplatok zmenený na 200 EUR, rozdiel bude vrátený na účet, z ktorého ste uhradili poplatok

Príspevky s účasťou
do 15.8.2020 300,- €
od 16.8.2020 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 300920

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie je zabezpečené ubytovanie v Alexandra Wellnes Hotel.

Účastníci si ubytovanie rezervujú pri registrácií

Ubytovanie si účastníci konferencie hradia samostatne.
Ubytovanie nie je súčasťou vložného

Top