Abstrakty

prof. Ing. Andrea Miškufová PhD.

, Technická univerzita v Košiciach

Ing. Anna Kochmanová PhD.

, Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Iveta Čabalová PhD.

, Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Dušan Klein

, FMMR TUKE

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD.,

, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

doc. Ing. Helena Hybská PhD.

, Technická univerzita vo Zvolene

prof. Ing. Ivan Brezina CSc.

, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

Ing. Iveta Onderova PhD.

, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič PhD.

, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Ing. Jana Pirošková PhD.

, TUKE, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Ing. Juraj Ondruska PhD.

, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD.

, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Marcela Pokusová

, SjF STU v Bratislave

doc. Ing. Miloš Matúš PhD.

, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Doc. Ing. Katarína Belanová PhD.

, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

Dr.h.c.mult.prof. Ing. MIroslav Badida PhD.

, Technická univerzita, Strojnícka fakulta

Ing. Ondrej Chlebo PhD.

, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Abstrakt:

Ing. Pavol Liptai PhD.

, Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Pavol Ochotnický CSc.

, Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Peter Križan PhD.

, Strojnícka fakultu STU v Bratislave

prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.

, Žilinská univerzia v Žiline

prof. Ing. Stanislav Žiaran CSc.

, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Abstrakt:

prof. Ing. Tomáš Havlik DrSc.

, Technická univerzita v Košiciach

Dôležité termíny

  • Do 15.8.2020 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 22.8.2020 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 25.9.2020 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 14.9.2020 – záväzná prihláška
  • Do 25.9.2020 – platba

Poplatky

Z dôvodu možného zhoršenia epidemiologickej situácie a zmeny formy konferencie na online, bude účastnícky poplatok zmenený na 200 EUR, rozdiel bude vrátený na účet, z ktorého ste uhradili poplatok

Príspevky s účasťou
do 15.8.2020 300,- €
od 16.8.2020 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 300920

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie je zabezpečené ubytovanie v Alexandra Wellnes Hotel.

Účastníci si ubytovanie rezervujú pri registrácií

Ubytovanie si účastníci konferencie hradia samostatne.
Ubytovanie nie je súčasťou vložného

Top